Rättsområden

Affärsjuridik

Advokatfirman Bodén erbjuder affärsjuridisk kompetens. Vi biträder vid avtalsförhandlingar, förhandlar om och genomför köp och försäljning av företag, upprättar och granskar kommersiella avtal samt medverkar vid bolagsstämmor. Vi biträder även vid tvister som kan uppstå i affärsjuridiskt hänseende inklusive förhandlingar om avtal o.dyl. på affärsengelska.

Konkursförvaltning

Advokatfirman Bodén har mycket erfarna konkursförvaltare och biträder även vid företagsrekonstruktioner eller ackordsförhandlingar. Förutom åtaganden som konkursförvaltare och företagsrekonstruktioner kan vi biträda vid ackordsförfaranden, frivilliga rekonstruktionsförfaranden, likvidationer och därtill kopplade domstolsprocesser. Advokatfirman Bodén AB bistår även företag och privatpersoner i allmänna obeståndsrättsliga spörsmål.

Avtals- & köprätt

Avtals- och köprätt är centrala rättsområden som aktualiseras i många av byråns uppdrag. På advokatfirman Bodén AB har vi en betydande erfarenhet av att biträda våra klienter med att förhandla fram och upprätta olika typer av avtal eller vid tvister i samband med ingångna avtal eller köp. Ofta rör det sig om överlåtelseavtal vid försäljning av bolag eller rörelser, aktieägaravtal, samarbetsavtal, licensavtal, nyttjanderättsavtal, hyresavtal samt avtal rörande försäljning av varor och tjänster.

Brottmål

Advokatfirman Bodén har en lång erfarenhet av att arbeta med brottmål. Byrån företräder både klienter som står åtalade för brott, då i egenskap av offentlig försvarare, och klienter som blivit utsatta för brott, då i egenskap av målsägandebiträde.

Familjerätt

Med familjerätt avses de rättsliga frågeställningar som uppstår vid tvist mellan närstående. Det kan ofta röra sig om äktenskapsskillnad, barns boende, arvs - och gåvorättsliga frågor. Advokatfirman Bodén AB har stor erfarenhet av att biträda klienter inom detta rättsområde. Vi bistår ofta med hjälp att upprätta bouppteckningar/arvskiften, testamenten, bodelningar, äktenskapsförord, samboavtal mm.eller vid tvister i hithörande frågor. Vi åtar oss även uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman.

Fastighets- & entreprenadrätt

Advokatfirman Bodén biträder ofta klienter vid köp och försäljning av fastigheter. Vi har stor erfarenhet av rådgivning när det gäller fel i fastigheter, plan - och byggfrågor samt hyresfrågor, särskilt såvitt för lokalhyra. På entreprenadsidan erbjuder vi bla rådgivning och biträde. Vi biträder även givetvis i tvister inom detta område.

Skadestånd- & försäkringsrätt

Advokatfirman Bodén erbjuder kvalificerad rådgivning när det gäller frågor om skadestånd och försäkring. Vi kan t ex hjälpa till med tolkning av försäkringsavtal. Vi åtar oss även uppdrag som ombud åt enskilda och försäkringsbolag i tvister om skadestånd och rätt till försäkringsersättning. Du kan även få få juridiskt biträde vid skaderegleringar vid t.ex. bränder, vattenskador o.dyl.

Process- & skiljemannarätt

Byrån har stor processvana som ombud åt privatpersoner och företag inför allmän domstol. Vi kan därför biträda med kvalificerad rådgivning vid domstolsprocesser och skiljeförfaranden.

Idrottsjuridik

Advokatfirman Bodén AB erbjuder tjänster inom idrottsjuridik. Vi är medlemmar i Svensk Idrottsjuridisk Förening och i samarbete med advokat Don Baizley, Winnipeg, Kanada, företräder vi ett stort antal framgångsrika idrottsmän. Advokat Kalle Bodén är licensierad ishockeyagent.

Boutredning

Advokatfirman Bodén AB har stor erfarenhet av boutredningar och därtill kopplade spörsmål.